Home
News center
Leaders highlights
Economy
Tourism
Culture & art
Investment
Entertainment
your position :anhuinews > english > News_center  content
The new leadership of the 8th CPC Anhui provincial committee
2006-11-02 09:03 °° Anhuinews.com °°

The 8th CPC Anhui Congress was closed in Hefei, the capital city of Anhui Province, On Oct 30.  76 members and 14 alternate members of the 8th CPC Anhui provincial committee and 45 members of the CPC Anhui Provincial Discipline Inspection Commission were elected by secret ballot at the 8th CPC Anhui Congress.

In the afternoon the members of the standing committee , secretary of and deputy secretaries of the 8th CPC Anhui provincial committee were elected at the first plenary session of the 8th CPC provincial committee. Members of the standing committee of , secretary of and deputy secretaries of the CPC Anhui Provincial Discipline Inspection Commission were elected at the first plenary meeting.

 

The new leadership of the 8th CPC Anhui provincial committee

Secretary:        Guo Jinlong

 

Deputy Secretaries:       Wang Jinshan          Wang Mingfang

 

Members of the Standing Committee

GuoJinlong    Wang Jinshan     Wang Mingfang    Sun Jinlong    Duan Dunhou    Sun Zhigang


Xu Liquan    Zhao Shucong      Zang Shikai    Liu Chunliang          Zhan Xialai     Wang Xiufang 

     
Xu Yuanchao

 

Members of the 8th CPC Anhui provincial committee

Ding Haizhong      Wang Xiufang      Wang Qimin        Wang Mingfang          Wang Jinshan 

Wang Fuhong    Wen Haiying    Fang Ping   Fang Ning   Fang Xiping      Fang Chunming

Tian Weiqian      Bai Taiping        Bi Meijia       Zhu Xianfa       Zhu Duwen     Ren Haishen

Liu Jian       Liu Changgong       Liu Dongsheng              Liu Chunliang       Tang Linxiang

Xu Wu        Xu Yuanchao    Sun Yunfei       Sun Zhigang°°      Sun Jinlong      Hua Jianhui

Li Hongming     Yang Duoliang      Yang Zhenchao°°   Xiao Chaoying           Wu Cunrong

Wu xujun              Wang Guocai           Shen Weiguo          Shen Suli             Song Weiping

Zhang Shiping          Zhang Qingjun       Chen Shili          Chen XianSen           Chen Qitao

Chen Shulong       Shao Guohe       Zhou  Su          Zheng Weiwen                 Zheng Mumin

Zhao Guoping        Zhao Shucong     Hu Liansong       Ke Hanmin               Duan Dunhou

Yao YuZhou    Gui Jianping            Xia Wangping        Gu Jianguo        Ni Fake   Xu Liquan

Xu Genying      Gao Kaiyan          Gao Dengbang           Guo Wanqing             Guo Jinlong

Tang Chengpei        Huang   Haisong     Huang Dekuan    Mei Jin                  Cui Yadong

Liang Weiguo       Han Xiancong        Cheng Yi            Tong Huaiwei                Zhan Xialai

Zang Shikai   Miao Xuegang

 

The alternate members of the 8th CPC Anhui provincial committee

Ji Bing   Zhou Renqiang   Chen Xiaoling    Chen Wenhua   Chen Qiang   Ni Hong

Yang Guo         Jin Qijian    Huang Ronghua         Zhang Suzhou           Yang Jiacai

Qiu Jianghui      Guo Xianwen      Wang Hong

 

The CPC Anhui Provincial Discipline Inspection Commission

Secretary:      Liu Chunliang

 

Deputy Secretaries:    Zhang Dong'an    Wu xiulan    Zhong Zhaoning   Pan Shaoxian  

 

The members of the the Standing Committee

Liu Chunliang    Zhang Dong'an    Wu xiulan    Zhong Zhaoning    Pan Shaoxian

Yang Xiaoshan   Wang Yonghe  Zhang shengli       Che Jianjun    Xu Xiaodong

Fan Yong

 

The members of the CPC Anhui Provincial Discipline Inspection Commission

Wang Yi      Wang Yonghe      Wang Zhijun      Wang Xiaohuai     Che Jianjun

Ye WenCheng      Zhu Yong        Zhong Zhaoning       Liu Zilin       Liu Qingde

Liu Chunliang    Liu Zhanping    Liu Xiaoyun      Xu Xiaodong       Sun JIanxin

Sun Minghe       Li XianMin      Yang Xiaoshan     Wu Xiulan        He  Xiaoxiang

Min Guanghui           Wang Jianguo          Zhang Xu                  Zhang WanKuan

Zhang Dong'an         Zhang Shengli      Chen Xiaoping              Chen Huai'an

Chen Liangping        Chen Xiaohuai        Meng Qingyin                  Hu Wensen

Hu Xuefan         Yu Xiuguo        Shi Jianhua         Qin Yadong         Gu Shiping

Tao Dengsong           Huang Fayou           Huang Yazhou               Cao Dejun

Kang Zhenghe             Jin Linchun           Fan Yong                      Pan Shaoxian

                                                                                                             editor:  Zhang   Yanlin

about us
Copyright © 2000-2007 anhuinews.com. All rights reserved.